Niger

Một quốc gia không giải tội với tự do tôn giáo đáng kể và ít hạn chế về công việc truyền giáo. Căng thẳng giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo đã leo thang do tình hình ở Nigeria, sự gia tăng của các nhóm Hồi giáo chính thống ở Niger và các cách tiếp cận ít nhạy cảm của một số nhóm Ngũ tuần.

TÔN GIÁODÂN SỐ %KEOSỰ TĂNG TRƯỞNG HẰNG NĂM
Hồi97.1%24,402,0170.0
Cơ đốc giáo0.3%75,3922.1
Truyền giáo0.1%25,1303.7

==
viVietnamese
trình tải trước