Mga Tinuohan sa Pagtuo

1. Bibliya

Ang Balaan nga Biblia mao ang dili masayop nga Pulong sa Dios, nga kini mao ang Iyang balaan ug dinasig nga Pulong, ug nga kini mao ang pinakataas ug katapusan nga awtoridad.

2. Dios

Adunay usa lamang ka buhi ug matuod nga Diyos. Ang Dios walay kinutuban sa kabalaan ug sa uban pang mga kahingpitan. Ang walay katapusan nga tulo ka Dios nagpadayag sa Iyang kaugalingon kanato isip Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu, nga adunay lahi nga personal nga mga kinaiya, apan walay pagkabahin sa kinaiyahan, esensya, o pagkatawo.

3. Tawo

Ang tawo mao ang espesyal nga linalang sa Dios, gibuhat sa Iyang kaugalingong dagway. Iyang gilalang sila nga lalaki ug babaye ingon nga purongpurong nga buhat sa Iyang paglalang. Sa sinugdan ang tawo walay sala ug gitugahan sa iyang Magbubuhat ug kagawasan sa pagpili. Pinaagi sa iyang kagawasan sa pagpili ang tawo nakasala batok sa Dios ug nagdalag sala ngadto sa tawhanong rasa.

4. Kaluwasan

Ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan nga midawat kang Jesu-Kristo ingon nga Ginoo ug Manluluwas, kinsa pinaagi sa Iyang kaugalingong dugo nakaangkon ug walay kataposang pagtubos alang sa magtotoo. Walay kaluwasan gawas sa personal nga pagtuo kang Jesu-Kristo isip Ginoo. Ang kaluwasan usa ka gasa gikan sa Dios ug walay mga buhat nga mahimo ni bisan kinsang tawo aron maangkon kini nga gasa sa Kaluwasan.

5. Pag-ebanghelyo, Pagkadisipulo, ug Pagpadaghan

Katungdanan ug pribilehiyo sa matag sumusunod ni Kristo ug sa matag simbahan ni Ginoong Jesukristo ang pagpaningkamot sa pag-ebanghelyo, pagdisipulo, ug pagpadaghan sa atong mga kaugalingon. Ang igo nga pagsuplay sa mga kapanguhaan nga gikinahanglan alang sa pangkalibutanon nga mga misyon makaabut sa mga lugar nga dili naton personal nga maabut.

6. Panalapi

Ang Dios mao ang tinubdan sa tanang panalangin. Busa ang mga Kristohanon ubos sa obligasyon sa pag-alagad Kaniya uban sa ilang panahon, mga talento, ug materyal nga mga kabtangan; ug kinahanglan ilhon kining tanan ingon nga gipiyal kanila nga gamiton alang sa kahimayaan sa Dios ug sa pagtabang sa uban. Suno sa Kasulatan, ang mga Cristiano dapat mag-amot sing malipayon, regular, sistematiko, proporsyonal, kag maalwan para sa pag-uswag sang Ginharian. 

7. Kristohanong Pagkinabuhi

Sa balaan nga Kristohanong pagkinabuhi kinahanglan nga adunay kita nga pagpakabana sa mga kasakit ug sosyal nga mga panginahanglan sa atong isigkatawo. Katungdanan sa matag anak sa Dios ang pagpangita kanunay sa pagdaug sa nawala ngadto kang Kristo pinaagi sa binaba nga pagsaksi nga gipalig-on sa Kristohanong pagkinabuhi, ug sa ubang mga paagi nga nahiuyon sa ebanghelyo ni Kristo.  

cebCebuano
preloader